Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

 

Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

STATUT FUNDACJI

„Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

Preambuła

Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” nawiązuje do inicjatywy „Kresy w Potrzebie – Wawer Kresom”, akcji niesienia pomocy Polakom poza wschodnimi granicami Polski – na Ukrainie, na Litwie i na Białorusi. Dzięki tej akcji, zorganizowanej i prowadzonej przez ludzi dobrej woli oraz Związek Harcerzy Rzeczypospolitej przekazano Rodakom nie tylko pomoc materialną, ale nawiązano trwałe relacje pomiędzy Polakami żyjącymi w Ojczyźnie a Polakami pozostałymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” zwana w treści „Fundacją” ustanowiona przez Łukasza Jana Szumowskiego, zwanego w treści statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie przy ul. Patriotów 309A w (04-767) Warszawie w Kancelarii Notarialnej Iwona Umecka przez Asesora notarialnego Wojciecha Urbanowicza za Repertorium A nr 9510/2011, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 ze zm.) i statutu ustalonego przez Fundatora.

 

§2.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

 

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§4.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5.

Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też przystępować do innych osób prawnych.

 

§6.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz ze związanymi z nimi nagrodami lub świadczeniami osobom szczególnie zasłużonym w propagowaniu idei i celów Fundacji. Rodzaje odznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania, a także związane z nimi nagrody lub świadczenia określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundatorów.

2. Fundacja używa pieczęci z logo Fundacji wraz z napisem: Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”.

 

§7.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§8.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji jej celów.

 

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§9.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy oraz wspieranie Polaków i Polonii, pozostałych poza granicami Rzeczypospolitej po II Wojnie Światowej oraz zesłanych i przesiedlonych poza tereny Rzeczypospolitej a szczególnie tych obecnie zamieszkujących w krajach byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez podejmowanie działań na rzecz:

1. podtrzymywania polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych,

2. poprawy sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej mniejszości narodowej,

3. tworzenia przyjaznego klimatu i pogłębiania więzi pomiędzy środowiskami polskimi a narodami kraju zamieszkania Polaków,

4. rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami zamieszkania Polaków na Wschodzie,

5. pomoc w zdobywaniu wszechstronnego wykształcenia zarówno w Polsce jak i na uczelniach i w szkołach zagranicznych.

 

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Fundacji,

2. organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych podobnych przedsięwzięć,

3. prowadzenie i popieranie badań naukowych,

4. przyznawanie stypendiów naukowych oraz staży i praktyk w polskich szkołach, jednostkach naukowych i gospodarczych,

5. działalność wydawniczą,

6. współpracę z mediami,

7. współpracę ze środowiskami akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi, a także instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz osobami fizycznymi realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji,

8. udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,

9. prowadzenie działalności edukacyjnej,

10. organizowanie wymiany uczniowskiej pomiędzy szkołami polskimi na Wschodzie i szkołami z Polski,

11. pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej (świeckiej i sakralnej),

12. pomoc finansową i rzeczową ośrodkom kultury polskiej i polskim organizacjom na Wschodzie,

13. popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do realizacji celów Fundacji,

14. dystrybucję otrzymanej pomocy, dofinansowania na rzecz innych podmiotów.

 

§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§12.

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5000 (pięć tysięcy) złotych wniesionych gotówką przez Fundatora, w tym 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

2. darowizn, spadków i zapisów,

3. dotacji, subwencji,

4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych.

2. Fundacja winna uwzględnić wolę ofiarodawców, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa i celami Fundacji.

 

§ 15.

Dla realizacji celów określonych w §10 niniejszego Statutu Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania usług lub handlu na rachunek własny lub w pośrednictwie na rzecz osób prawnych i fizycznych w kraju i za granicą.

 

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana w treści statutu „Radą”,

2. Zarząd Fundacji, zwany w treści statutu „Zarządem”.

 

Rada Fundacji

§ 17.

1. Rada składa się z członków w liczbie nie większej niż pięciu powołanych przez Fundatora.

2. Członkowie Rady są powoływani na kadencję trzyletnią.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy lub osoby wskazane przez Fundatorów, zwane Delegatem Fundatora (każdy Fundator, który nie zasiada w Radzie Fundacji może wskazać jednego Delegata Fundatora do Rady Fundacji).

4. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego.

5. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora.

6. Członkostwo w Radzie wygasa również wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

 

§ 18.

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady odbywają się na wniosek:

a) Fundatora,

b) Przewodniczącego Rady Fundacji lub co najmniej 1/3 jej członków.

3. Uchwały Rady podejmowane są w drodze głosowania, zwykła większością głosów. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego. W takim przypadku niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków Rady o treści uchwały oraz wyznaczenie im odpowiedniego terminu do oddania głosu.

 

§ 19.

Do kompetencji Rady należy:

1. powoływanie, odwoływanie i określanie funkcji członków Zarządu,

2. zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

3. dokonywanie oceny działalności Zarządu,

4. wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji,

5. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,

6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

7. opiniowanie programów działania Fundacji,

8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

9. decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych,

10. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

11. podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile zostały określone w niniejszym Statucie.

 

Zarząd Fundacji

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzi do trzech osób.

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

5. Członkowie mogą być z ważnych powodów odwołani w każdym czasie przez Radę Fundacji.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa również wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmę stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

 

§ 21.

1. Prezes Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego, uchwały zapadają decyzją Prezesa Fundacji, w przypadku wieloosobowego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków, w tym prezesa Fundacji. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

4. Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego. W takim przypadku niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu o treści uchwały oraz wyznaczenie im odpowiedniego terminu do oddania głosu.

5. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składane są jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Fundacji.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

 

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. kierowanie działalnością Fundacji oraz określanie jej wewnętrznej struktury,

2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5. przedstawianie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,

6. sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

7. podejmowanie uchwał w innych sprawach, o ile zostały określone w niniejszym Statucie.

 

§ 23.

1. Zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 50.000 złotych brutto, jak również zakładanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji wymaga uchwały Zarządu. W przypadku stosunków prawnych o charakterze ciągłym, za wartość zobowiązania lub prawa przyjmuje się łączną wartość świadczeń wynikających z danego stosunku prawnego w okresie 12 miesięcy.

2. Podjęcie uchwały o założeniu wewnętrznej jednostki organizacyjnej Fundacji wymaga uprzedniego uzyskania przez Zarząd pozytywnej uchwały Rady Fundacji w tym zakresie.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24.

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

1. 58.11.Z Wydawanie książek,

2. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

3. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

4. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

5. 85.59.A Nauka języków obcych,

6. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

7. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

8. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

9. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25.

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl